top of page

Privacyverklaring

Reka Szeplaki, gevestigd in Hofeinde 9/1, 3550 Zolder, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Reka Szeplaki is de Functionaris Gegevensbescherming van Reka Szeplaki.

Contactgegevens

Reka Szeplaki

Hofeinde 9/1, 3550 Zolder (België)

+32 (0)479 42 46 04

rekaszeplaki@hotmail.com

www.rekaszeplaki.be

Verwerking persoonsgegevens

Reka Szeplaki verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van de aangeboden diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan Reka Szeplaki verstrekt door te bellen, te e-mailen of het contactformulier in te vullen.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die worden verwerkt:

  • voor- en achternaam

  • adres

  • telefoonnummer

  • e-mailadres.

Bijkomend worden gegevens verwerkt die u zelf actief deelt met Reka Szeplaki.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Reka Szeplaki verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens.

Reka Szeplaki heeft niet de intentie om gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze een toestemming hebben van een ouder of voogd. Er kan echter niet gecontroleerd worden of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. Er wordt aangeraden dat ouders betrokken zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat er zonder toestemming persoonlijke gegevens werden verzameld van een minderjarige, neem dan contact op via rekaszeplaki@hotmail.com. Deze informatie zal onmiddellijk verwijderd worden.

Met welk doel en op basis van welke grondslag worden persoonsgegevens verwerkt?

Reka Szeplaki verwerkt uw persoonsgegevens om u in het kader van de dienstverlening telefonisch of via e-mail te kunnen contacteren bv. informeren of een afspraak maken.

Geautomatiseerde besluitvorming

Reka Szeplaki neemt geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen op basis van geautomatiseerde verwerkingen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Reka Szeplaki) tussen zit.

Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard?

Reka Szeplaki bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden verwijderd na een periode van 2 jaar (na het laatste contact). 

Delen van persoonsgegevens met derden

Reka Szeplaki verstrekt gegevens uitsluitend aan derden enkel en alleen als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

Cookies of vergelijkbare technieken

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die worden gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bv. uw voorkeursinstellingen. Bijkomend wordt hiermee de website geoptimaliseerd. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Reka Szeplaki gebruikt alleen technische en functionele cookies, alsook analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy (zoals bv. het registreren van het aantal bezoekers per dag).

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Reka Szeplaki. U heeft alsook het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij een verzoek kunt indienen om de beschikbare persoonsgegevens in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar rekaszeplaki@hotmail.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan en niet iemand anders, wordt gevraagd om een kopie van uw identiteitskaart met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan de identiteitskaart), kaartnummer en rijksregisternummer zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Er wordt zo snel mogelijk op uw verzoek gereageerd, uiterlijk binnen 4 weken.

Reka Szeplaki wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Gegevensbeschermingsautoriteit. Dat kan via de volgende link: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger/acties/klacht-indienen.

Beveiliging persoonsgegevens

Reka Szeplaki neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via rekaszeplaki@hotmail.com.

Eerste versie: 11/09/2020

Laatste wijzigingen: 11/09/2020 

De meest recente versie van de privacyverklaring is terug te vinden op de website www.rekaszeplaki.be.

Privacy: Welkom
bottom of page